Humanister är för

Här presenterar vi positiva pusselbitar. Någon kanske passar i ditt livspussel. De är i hög grad personliga tolkningar i Väst och representerar inte nödvändigtvis förbundets officiella hållning i alla detaljer.

Förnuft och kunskap

3. Vi är för förnuftet som ciceron på vägen mot sanningen! Till skillnad mot fiktion och illusion.

9. Vi är för vetenskapen som metod att successivt närma sig sanningen. Som metod är den överlägsen alla andra verklighetstolkningar. Vi är för vetenskapens välsignelser (men mot missbruket).

17. Vi är för alla barns rätt att gå i en öppen skola som baserar verksamheten på den i demokratisk ordning (riksdagen) beslutade läroplanen.

18. Vi är för ett öppet samhälle där kritiskt tänkande hyllas och debatt applåderas, där utvecklingen baseras på ständigt nya rön till skillnad mot stela dogmer och eviga sanningar.

20. Vi är för naturliga förklaringar av det till synes gåtfulla, t ex fotosyntesen och bins kommunikation.

21. Vi är för den evolutionära förklaringen till livets utveckling och arternas uppkomst. En verklighetsuppfattning som ligger nära den objektiva verkligheten har i sig ett större överlevnadsvärde än andra uppfattningar. 

29. Vi är för en fri och oberoende forskning

30. Vi är för att befria människan från kunskaps- och livsfientliga föreställningar. Nya perspektiv och ny kunskap inspirerar varandra, leder till större engagemang och ansvarstagande inte bara för ditt eget liv utan också för medmänniskornas liv och miljön i vidaste bemärkelse. 

31. Vi är för obegränsad kunskap om ALLT! Inklusive kunskapsfientliga dogmer.
 

Etik och lycka

2. Vi är för empati och medkänsla. Omtanke om allt liv!

8. Vi är för grundläggande materiellt välstånd överallt på jorden.

10. Vi är för de mänskliga rättigheterna; allas lika värde och anständiga relationer människor emellan! Artikel 1: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Hela artikeln.

14. Vi är för den etik och poltik som leder till mänsklig lycka och välfärd.

25. Vi är för civiläktenskap som bör omfatta alla oavsett kön.

27. Vi är för fria aborter inom ramen för svensk lagstiftning och kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp.

32. Vi är för organdonation; gör mot andra …
 

Frihet och lycka

1. Vi är för allas rätt att tro på precis vad som helst! Så länge det inte går ut över någon annan.

5. Vi är för varje individs rätt att själv ta ansvar för och skapa mening i sitt liv.

6. Vi är för allas rätt att formulera sin egen livsåskådning.

16. Vi är för våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter samt ratificerade konventioner.

26. Vi är för individens rätt att själv bestämma över sitt eget liv inklusive döden.
 

Demokratiskt, sekulärt och jämlikt samhälle

4. Vi är för öppen debatt som grund för konfliktlösning och demokrati.

7. Vi är för profana ceremonier för att markera övergångar i livet.

12. Vi är för demokrati – ”den hittills bästa formen tills vi hittar en bättre” – som erbjuder alla en ansvarsfull frihet och individens ”befrielse”!

13. Vi är för det sekulära samhället där stat och religion är skilda åt; den enda ordningen som kan garantera sann religionsfrihet och verklig mångfald. 

15. Vi är för politiska beslut som baseras på den bästa möjliga bedömningen av dess konsekvenser.
 

Livsglädje och kreativitet

11. Vi är för livet före döden! det vill säga allt det fantastiska vi faktiskt känner till om människans förutsättningar att leva här och nu!

19. Vi är för ofiltrerade upplevelser av naturens prakt och hemligheter.

22. Vi är för andliga, eller om du så vill, sinnliga upplevelser! Av t ex naturen, konst och kultur.

23. Vi är för konstnärliga och andra försök till tolkning av livserfarenheter.

24. Vi är för det enda men sagolika liv som är oss givet! Alla är vi resultatet av slump, arv och miljö. 

28. Vi är för den verklighet vi upplever med våra sinnen; basen för forskning och samhällsbygge.
 

I radions Sommar i P1 presenterades följande bild av varje människas lott i tillvaron:

Alla föds med en ”odlingslott” och en ”påse frön”. Markbitarna är olika stora, en del ligger i norrsluttning, en del består av mylla, andra av lera och några gränsar till ett vattendrag. Ödets lotter faller olika. Fröpåsarna är också olika, både till storlek och innehåll. Inget är rättvist! Grejen är vad varje människa gör med sin tilldelning. Några sår, rensar och skördar. Andra orkar inte och skyller på orättvisan. På deras lotter växer det snart ogräs. De flitiga och lyckosamma säljer delar av sin skörd på marknaden och investerar i utvidgning av lotten.

Det är på vilket sätt jag tar ansvar för min tilldelning som räknas!

Annons