Humanistiskt manifest

”Därför är det viktigt med ett sekulärt samhälle”

Publicerat 2009-06-19 00:50 på DN.se OPINION

Tolv kända intellektuella i ett gemensamt manifest: Också i Sverige kränks mänskliga rättigheter med hänvisning till religion. Nyligen antog FN en resolution som fördömer kritik av religioner. Slår det synsättet igenom kan all diskussion om religiöst motiverat förtryck av kvinnor, homosexuella, hedersvåld, religiös omskärelse och andra religiösa påbud utmålas som ”hädelse”. Mot dessa krafter står humanismens mål att återupprätta människan som myndig varelse med förmåga att ta ansvar för sitt eget liv. Det är dags att jämna ut oddsen, skriver Hans Bergström, Eva Dahlgren, Sven Hagströmer med flera.

301 kommentarer

89 Bloggar

SEKULARISERING

Sekulariseringsprocessen i ett samhälle innebär att religionen förlorar i betydelse i medborgarnas medvetande. Samhälleliga institutioner dras undan religionens inflytande såsom tidigare skett med utbildningsväsendet i Sverige och religiösa förklaringar till olika händelseförlopp ersätts med vad som ses som mer rationella förklaringar. Sekulariseringen sammanhänger med andra samhällsförändringar som vetenskapens expansion, allmän läskunnighet, industrialisering och urbanisering.
Källa: Nationalencyklopedin

Många människor tror att Gud existerar. Andra tror att Gud inte existerar. Och de som tror på en gud tror ofta inte på samma gud eller tolkar gudens signaler på olika sätt. Ingen av parterna kan bevisa att de äger sanningen. Därför är det av yttersta vikt att samhället organiseras så att det är oberoende av vilken part som har rätt.

Lagar och normer som ska omfatta alla måste bygga på allmänmänskliga grunder, inte på religiösa. Lagarna ska formuleras av demokratiska institutioner och normbildningen styras av kritiskt tänkande och fri argumentation i öppna samtal. Ett sådant samhälle kallas ett sekulärt samhälle. Det är ett sådant samhälle förbundet Humanisterna arbetar för.

Varför är det viktigt med ett sekulärt samhälle? Därför att det är den enda samhällsform som visar samma självklara respekt för alla människor, oavsett deras kulturella eller religiösa bakgrund. I det sekulära samhället råder religionsfrihet, rätten att tro på vilken gud man vill – men också rätten att inte tro på någon gud alls.

Det sekulära samhället uppmuntrar till kritik av alla idésystem på lika villkor, oavsett om ideologierna betecknas som politiska, filosofiska eller religiösa. Ingen ideologisk grupp ska ha rätt att undgå kritik eller att slippa stå till svars genom att hänvisa till religionsfriheten. Ingen ska heller kunna gömma sig bakom kulturella traditioner om dessa kränker de mänskliga rättigheterna. I det sekulära samhället har ingen grupp rätt att förtrycka individer eller begränsa deras levnadssätt, vare sig i religioners eller traditioners namn.

Det sekulära samhället bejakar mångfald – men olika kulturella uttryck och levnadssätt är eftersträvansvärda bara om de är fritt valda av alla inblandade. Om kollektivets identitet värderas högre än individens rättigheter, blir hyllandet av mångfalden i praktiken inget annat än ett försvar för olikheter mellan grupper med ett samtidigt krav på likriktning och tvång för individer. Det vi kallar tolerans förvandlas då lätt till hänsynslöshet. FN:s Human Development Index talar sitt tydliga språk: den sekulära ordningen är betydligt mer human än samhällen styrda av religiösa dogmer.

Är religion och religiösa motsättningar ett stort problem i Sverige? Mot bakgrund av vad som händer ute i världen, vore det oerhört förmätet att hävda det. De flesta svenska medborgare tillhör en lyckligt lottad elit, som – vare sig de är troende eller ej – har förmånen att kunna förhålla sig fritt till religiösa utsagor, ungefär på samma sätt som de förhåller sig till poesi, musik eller klassiskt drama. Det står var och en fritt att uppfatta religiösa skrifter och traditioner som stämningsfulla berättelser om livet. Med en sådan vid personlig och symbolisk tolkningsram är religion inget hot mot mänskliga rättigheter utan kan rentav vara berikande och ett stöd och en tröst för många.

För alltför många människor på jorden innebär religionen däremot ett tvång att underordna sig andras uppfattningar om Guds vilja. Kvinnor stenas till döds enligt Sharialagar. Flickskolor raseras av talibaner i Guds namn. 70.000 kvinnor dör i sviterna av illegala aborter varje år. De som överlever fördöms av prästerskapet eller kastas i fängelse i många katolska länder. I flera länder fängslas och trakasseras homosexuella; på vissa håll riskerar de till och med att avrättas. Vi läser dagligen om misshandlade HBT-aktivister och Prideparader som förbjuds av religiösa skäl.

Humaniströrelsens viktigaste kamp utspelar sig därför på den globala scenen. Men också i Sverige kränks mänskliga rättigheter med hänvisning till religion eller tradition, kränkningar som inte får bagatelliseras. En rapport visar att var tionde flicka i årskurs nio utsätts för hedersförtryck i Stockholm. De hotas av våld, får inte välja kamrater, kan tvingas till äktenskap eller förbjuds delta i viss undervisning, till exempel om sex och samlevnad. Skälen är religiösa och/eller kulturella. Idag accepterar samhället sådan könsapartheid inom skolväsendet, även om det nu förbereds lagförslag för att komma tillrätta med problemet.

Vissa religioner kräver omskärelse av barn. Kvinnlig könsstympning är förbjudet, men att diskutera manlig omskärelse är tabubelagt. Detta trots att det är ett smärtsamt ingrepp och en kränkning av ett barns kroppsliga integritet. Inget barn skulle behöva utstå att dess föräldrar märker dem för livet som en religiös symbolhandling.

I Sverige finns omkring 70 skattefinansierade religiösa friskolor. Alla barn borde ha rätt till en undervisning utan religiös indoktrinering, för att själva kunna välja livsåskådning när de blir äldre. Även om de religiösa friskolorna på pappret inte får ägna sig åt indoktrinering och måste följa läroplanen, saknas en effektiv kontroll av att så är fallet.

Inom sjukvård och medicinsk forskning bromsar kvardröjande religiösa krafter fortfarande utvecklingen på vissa områden. Hit hör stamcellsforskning och organdonation. Vård i livets slutskede är en särskilt känslig fråga, där en alltför snäv lagtolkning och läkares godtycke kan begränsa möjligheten till smärtlindring och rätten till en värdig död.

Dessutom diskrimineras fortfarande den sekulärhumanistiska livsåskådningen av staten med avseende på statligt stöd, jämfört med andra livsåskådningssamfund. Detta trots att över 80% av Sveriges befolkning inte är religiös.

Den internationella humaniströrelsen kan beskrivas som ett Amnesty med sekulära förtecken, där människans frihet från religiös indoktrinering och religiöst förtryck står i centrum. Också den svenska grenen, förbundet Humanisterna, växer kraftigt sedan några år tillbaka. Allt fler människor inser att det sekulära samhället ständigt behöver försvaras och upplysningstanken spridas. Etiska och existentiella frågor är alltför viktiga för att bara lämnas åt religiösa representanter eller maktinstanser, som så länge har ägt tolkningsföreträdet.

Men motkrafterna är starka. Nyligen antog FN:s råd för mänskliga rättigheter en resolution som fördömer kritik av religioner. Slår det synsättet igenom kan i förlängningen all diskussion om religiöst motiverat förtryck av kvinnor och homosexuella, hedersvåld, religiös omskärelse och andra religiösa påbud utmålas som ”hädelse”.

Ute i världen växer religionernas inflytande. Katolska kyrkan vinner allt fler anhängare i Afrika. I Sydamerika gör evangeliska frikyrkor nya inbrytningar. Globalt sett växer islam snabbast av alla religioner.

Mot dessa religiösa krafter som vill vrida tiden tillbaka, står humanismens mål att återupprätta människan som myndig varelse med förmåga att ta ansvar för sitt eget liv och bygga en etik med utgångspunkt i förnuft, medkänsla och demokratiska principer.

Humanismen utgår från att godhet kommer inifrån, inte uppifrån. Det är dags att jämna ut oddsen.

Lena Andersson, författare och skribent
Hans Bergström, f d chefredaktör DN
Eva Dahlgren, kompositör och textförfattare
Christer Fuglesang, astronaut
Sven Hagströmer, finansman och entreprenör
PC Jersild, författare och läkare
Morgan Johansson, f d socialtjänstminister, riksdagsledamot
Sara Larsson, redaktör tidskriften Humanisten
Nina Lekander, journalist
Stellan Skarsgård, skådespelare
Christer Sturmark, ordförande Humanisterna
Björn Ulvaeus, textförfattare

Annonser

4 thoughts on “Humanistiskt manifest

 1. Hej,

  Håller med dig! Frågan om konfrontation är bästa metoden måste ändå tas på stort allvar. Långt ifrån alla muslimer eller troende av vilken kulör det vara må är mottagliga för en knytnäve. Ett fåtal är, det stora flertalet är förmodligen döva; vill inte lyssna eller skiter i det, och så finns ett fåtal intellektuellt påverkbara, som vi borde kommunicera med. Den senare gruppen kan möjligen komma till tals med den stora ignoranta majoriteten.

  Gunnar och jag debatterade med Daniel Brattgård och tjugo etikstudenter; sjuksköterskor, kuratorer, diakoner, präster och läkare, igår. En röst: den som tror på något övernaturligt lever ett rikare liv än den som [enbart] uppskattar och njuter av en sagolika verklighet och livet före döden.

  Just för tillfället samlar jag på adjektiv som kan vara bra att ha för framtida debatter och beskrivningar av en storartad illusion; gudsbegreppet.

  OBS! argument för gudstro är (inte personen som framför uppfattningen): primitiva, naiva, barnsliga, aningslösa, enfaldiga, outvecklade, rudimentära, underutvecklade, enkla, torftiga, simpla, inskränkta, oförståndiga, korkade, åsneaktiga, fåraktiga, omdömeslösa, knäppa, enkelspåriga, trångsynta, abderitiska, befängda, puerila, blåögda, imbecilla, oförnuftiga, osanna, cyniska, omoderna, kunskapsfientliga … eftersom de bygger på och försvarar ett antagande; inte ens en hypotes i vetenskaplig mening, en spekulation om en sfär som inte går att beskriva, inte analysera, som alla troende har var sin subjektiva uppfattning om. Gudstro är en illusion, inbillning, inbillad föreställning, synvilla, luftslott, bländverk, ogrundad förhoppning, falsk förhoppning, självbedrägeri. En utgångspunkt som är minst lika giltig som motsatsen. Med förnuftet påkopplat är den naturligtvis mera giltig.

  Och dessutom är det på något sätt självklart att jag skall förhålla mig till fenomenet: – Va’ är du inte troende? Då är du ateist eller agnostiker? – Nej, svarar jag numera, jag är ingenting i förhållande till denna naiva tro på ett liv efter detta och andra mirakler.

  Om man bara ställer sig ett stycke ifrån, böjer sig ner eller klättrar upp på en stege och betraktar självbedrägeriet borde alla kunna se det löjliga i situationen.

  Fler förslag!

 2. Det är ingen tvekan om att det sekulära samhället (som vi i Sverige lär ha kommit längst inom) är under attack. Jag har svårt att förstå det kryperi som fortfarande finns gentemot religioner, idag fr allt gentemot islam. Så fort en kritisk röst höjs emot islam lägger de flesta politiker och proffstyckare i backväxeln och trampar gasen i botten för att inte upfattas som islamofob. T o m har man fått ett eget uttryck: isalamofob. Kan man inte vara Kristofob?
  Jag är själv oerhört kritisk mot de avarter av islam och kritendom mm som florerar idag, men det är svårt att få tillstånd en seriös debatt. Genast slår någon Bibeln eller Koranen i huvudet på dig och du stämplas som invandrarhatare, vedervärdig ateist, människofientlig, syndare mm.
  Humanisterna är en nödvändig motvikt till all denna vidskepliga smörja som alltmer börjar tränga in i vårt samhälle.

 3. Bra inlägg, jag skulle inte kunna göra det bättre själv!

  Vi bör endast hålla oss till den vetenskapliga sanningen i
  alla våra diskussioner med de, som från början redan är utvalda och frälsta till ett liv efter detta.

  Med vänliga hälsningar

  Patrik Allander

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s